[English]
[D A T A S A A B]

[skivkonvolut: In memoriam]

Här återfinns den allra skönaste av musik framställd på datorerna DATASAAB D2, D21 och D22. Materialet är inspelat från en EP-skiva utgivnen till minne av maskinerna D21 och D22 på Kraftdata och inspelat 1967 respektive 1970.

Program för att spela upp filerna under DOS, Windows, OS/2, Mac, Amiga, BeOS och diverse unixsmaker hittar du här.

En liten not om kvaliteten:
Stycken märkta med * är av betydligt bättre kvalitet än de övriga. Anledningen till att dessa är bättre är att de samplats om med mycket bättre utrustning. De övrigas filer försvann beklagligt nog pga olyckliga omständigheter efter omsamplingen, men jag hoppas att få möjligheten att göra om även dem inom kort.


DATORMUSIK framställd av datorerna DATASAAB D21 och D22

Eftersom funktionerna i en dator styrs av en exakt kvartskristallklocka kan man enkelt konstruera programfrekvenser som utförs med bestämt tidsintervall. D20-datorerna arbetar enligt binära talsystemet med ettor och nollor som representeras av elektriska impulser. Genom att koppla en förstärkare med högtalare till en viss sifferposistion i maskinen kan dessa impulser göras hörbara. Från fysiken minns man sambandet mellan frekvens och tid som f = 1/t. För att erhålla tonen ettstrukna a med frekvensen 440 Hz ska man alltså mata förstärkaren med impulser med ungefär 0,00227 sekunders mellanrum. På samma sätt beräknas tidsfördröjningen för övriga toner. Det är enkelt så länge man spelar enstämmigt men man får problem om man vill spela flera toner på samma gång. Ett sätt att komma förbi detta är att de olika tonerna i ett ackord snabbt upprepas för sig. Tack vare bandekot uppfattar örat det som om tonerna skulle ljuda samtidigt.

Ett bättre sätt att åstadkomma flerstämmighet är att gå över s k digital-analogomvandlare. Det är ett utmatiningsorgan som översätter datorns talrepresentation till en elektrisk spänning som motsvarar det tal man matar ut. Normalt användes da-omvandlaren för att styra ett visarinstrument eller en kurvskrivare . Vid tonalstringen med da-omvandlaren har man full kontroll över tonkurvan och kan addera flera toners amplitud före utmatningen.

[Dansar och ler]

D21 in memoriam

* * Arvet från D2 (0:30/mono/236K)
D2 var den första transistoriserade datorn på SAAB, framtagen på slutet av 1950-tlet. Den hade begränsat dataminne, varför tidkonstanterna för de olika tonerna hämtades in från hålremsläsaren med bieffekten av taktstampning.

* * Julvisor (1:07/mono/524K)
Försök att spela flera toner samtidigt genom att snabbt byta mellan de olika tonerna i ett ackord.

* Mozart: ''Ein musikalisches Würfelspiel'' [Ett musikaliskt tärningsspel] (1:39/mono/628K)
Ett system för komponering av valser som Wolfgang Amadeus Mozart utarbetade i förströelsesyfte. Han sammanställde ett notmaterial med numrerade takter. Till spelet hörde också också en tabell och två tärningar. Efter varje tärningskast gick man in i tabellen och fick ut numret på den takt som skulle spelas. Det var alltså slumpen som skulle bestämma hur valsen skulle låta. När en dator ska spela dessa valser får då tärningskasten utföras på samma sätt som när man gör lotteri- och obligationsdragningar.

* Mozart: Würfelspiel, andra försöket (2:13/mono/912K)
Nu med tonalstring över digital-analogomvandlare.


D22 in memoriam

* Stereotest (0:19/stereo/266K)
Man får tänka sig en orgel med piporna för de olika tonerna placerade från vänster till höger.

* Mozart: Würfelspiel, tredje försöket (4:58/stereo/4106K)
Här med digital-analogomvandlad tonalstring där kurvformer för olika orgelstämmor räknas fram genom att addera de sinuskurvor som utgör grundton och övertoner.

Registreringsmöjligheter, stämmor med deltonernas relativa amplitud.

GrundtonÖverton12345
Flöjt8'10000000
Hålflöjt8'90300000
Gemshorn8'30402010100
Trumpet8'2025301500
Principal8'2020151050
Salicional8'40202020100
Stråkar8'02020202020
Oboe8'15303525105

Valserna spelas fyrstämmigt i stereo och klangfärgen bytes efter varje repris.


* * J.S. Bach: ''Bist du bei mir'' ur Notenbüchein Anna Magdalena Bach (0:53/stereo/821K)
Sorgemusik inför slutet av D20-epoken

Större delen av texten på denna sida är tagen från skivans konvolut.

Med beräkning

* * Med beräkning (3:10/stereo/2970K)
''Kompositionen, som utföres på datamaskin, har tillkommit med anledning av invigningen av SPADAB:s Malmö-Central den 18/4 1967.''

[Göran] Göran Sundqvist, producent, arrangör och programmerare av denna musik.
Göran började sin databana på Saab elektronikavdelning i slutet på 50-talet, där han deltog i utveckligen av D2 och senare D21.
1962 övergick Göran till Skandinaviska Elverk, i sambande med den första D21-installationen.
1979 ombildades Skandinaviska Elverks dataavdelning till Kraftdata, där Göran arbetade till 1993. Härmed framföres ett stort tack till Göran Sundqvist, för hans arbete på skivan, och för att han har haft vänligheten att tillåta användandet av musiken på denna sida.
Ett stort tack också till Göran Sedvallinstitutionen för datavetenskap vid Linköpings Universitet för att han hade vänligheten att spela in denna skiva åt mig. Originalet kan beskådas i en monter på Datasaab-utsällningen i gången mellan B- och E-husen på Linköpings Tekniska Högskola.
Tack även till Daniel Högkvist och Linköpings Studentradio för att ha ordnat med det andra samplingstillfället.


[Om Datasaab] [Bilder] [Länkar]

[Powered by OpenVMS]
Magnus Karlsson
Last modified: Sun May 16 04:01:13 MET DST 1999