Stadgar för Ctrl-C


Detta förslag till nya stadgar antogs vid vårmötet den 16 maj 2001


Kapitel 1: Ändamål

1:1 Syftet

Att ge datorintresserade studenter vid Linköpings Universitet tillfälle att använda datorer och ha social verksamhet.

Kapitel 2: Medlemskap

2:1 Rätt till medlemskap

Rätt till medlemskap i Ctrl-C äger varje student och anställd vid Linköpings Universitet som betalt medlemsavgift och som ej är utesluten, samt hedersmedlem enligt 2:2.

Medlem i Ctrl-C som avslutat sina studier eller sitt arbete vid Linköpings Universitet kan förbli medlem.

Medlem kan även person utan koppling till Linköpings Universitet bli genom beslut av styrelsen.

Medlemskapet löses på löpande år.

2:2 Hedersmedlem

Personer kan av medlemsmötet väljas till hedersmedlemmar. Hedersmedlem har samma rättigheter som en ordinarie medlem. Hedersmedlemskapet är avgiftsfritt och gäller tills vidare.

2:3 Uteslutning

En medlem som allvarligt skadat föreningens anseende kan uteslutas av styrelsen. Innan beslut tas skall den uteslutningshotade beredas tillfälle att försvara sig. Uteslutningen skall tas upp på nästa medlemsmöte där den uteslutne har rätt att försvara sig.

2:4 Oberoende

Medlemskapet är helt oberoende av religion, ras, kön och partitillhörighet.

Kapitel 3: Organisation

3:1 Verksamhet

Ctrl-Cs verksamhet utföres genom:
 1. Medlemsmötet
 2. Styrelsen
 3. Revisor
 4. Övrig, av medlemsmötet beslutad, verksamhet

Kapitel 4: Medlemsmötet

4:1 Medlemsmötet

Medlemsmötet är Ctrl-Cs högsta beslutande organ. Medlemsmötet utgöres av Ctrl-Cs medlemmar. Medlemsmötets beslut ligger till grund för styrelsens utövande av verksamheten.

4:2 Antal medlemsmöten

Varje verksamhetsår skall det hållas minst två medlemsmöten. Ett på hösten, före oktober månads utgång, och ett på våren, före april månads utgång. Mötet på våren kallas årsmöte. Dessa två möten skall hållas under de läsperioder Linköpings Tekniska Högskola har indelat läsåret i.

4:3 Medlemsmötenas åligganden

Årsmötet skall: Medlemsmötet som hålls på hösten skall:

4:4 Utlysande

Rätt att hos styrelsen begära utlysande av medlemsmöte tillfaller:
 1. Styrelseledamot
 2. Revisor
 3. Minst 10 medlemmar
Begäran skall inkomma skriftligen till styrelsen. Medlemsmöte skall hållas inom 21 kalenderdagar efter det att begäran om utlysande av medlemsmöte inkommit till styrelsen.

4:5 Kallelse

Kallelse till medlemsmötet skall annonseras ut minst 14 kalenderdagar innan mötet på anslagstavlor på Linköpings Universitet, samt via e-post till medlemmarna.

4:6 Motioner

Motioner till medlemsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 4 kalenderdagar innan mötet.

4:7 Föredragningslista

Föredragningslistan skall anslås på allmän plats minst 2 kalenderdagar innan mötet.

4:8 Beslutsmässighet

Medlemsmötet är beslutsmässigt

Kapitel 5: Styrelsen

5:1 Styrelsen

Styrelsen handhar den direkta ledningen av Ctrl-C under verksamhetsåret 1/7-31/6.

5:2 Styrelsen består av:

 1. Ordförande
 2. Kassör
 3. Sekreterare
Ytterligare ledamöter i styrelsen kan tillsättas av medlemsmötet.

5:3 Sammanträden

Styrelsen sammanträder på styrelseledamots kallelse, minst två gånger per termin.

5:4 Åligganden

Styrelsen ålägges att:

5:5 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

5:6 Protokoll

Vid styrelsemöte skall protokoll föras och sedan arkiveras.

5:7 Styrelseledamöternas åligganden

5:7:1 Ordföranden skall:

5:7:2 Sekreteraren skall:

5:7:3 Kassören skall:

5:8 Föreningens firmateckning

Styrelsens ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma var för sig.

Kapitel 6: Revision

6:1 Revisor

För granskning av föreningen väljer medlemsmötet en revisor. Revisorn får ej ingå i styrelsen.

6:2 Revisorns åligganden

Revisorn skall granska föreningens räkenskaper och styrelsens arbete. Revisorn skall årligen sammanställa sin granskning i en revisionsberättelse.

Kapitel 7: Ansvar

7:1 Nytt konto

Vid inrättande av nytt konto på Ctrl-Cs datorer skall medlemmen skriva på att denne skall följa de gällande reglerna. Ändringar i reglerna skall meddelas medlemmarna minst 14 kalenderdagar innan de träder i kraft.

7:2 Ansvarighet

Varje medlem är juridiskt ansvarig för sina handlingar i föreningen.

Kapitel 8: Ersättning

8:1 Styrelsen

Ersättning till styrelseledamöter utgår i form av efterskänkt medlemsavgift.

8:2 Annat arvode

Arvode kan utgå till medlem, efter extraordinära insatser, i enlighet med medlemsmötets beslut.

8:3 Intyg

Styrelsen kan utfärda intyg till medlem som utfört något extraordinärt för föreningen.

Kapitel 9: Stadgeändring

9:1 Stadgeändring kan ske om:

 1. Nya stadgeförslag kommit medlemmarna tillhanda skriftligen, eller via e-post senast tio kalenderdagar innan mötet.
 2. Ändringarna tages ifall 2/3 av de närvarande medlemmarna vid två, på varandra följande, medlemsmöten godkänner dem. Ett av dessa medlemsmöten skall vara ordinarie.

Kapitel 10: Stadgetolkning

10:1 Stadgetolkning

Vid fråga om tolkning gäller styrelsens tolkning tills frågan avgjorts av medlemsmötet.

Kapitel 11: Upplösning

11:1 Upplösningsförfarande

Föreningen upplöses om:
 1. Upplösningsförslag kommit medlemmarna tillhanda skriftligen, eller via e-post senast tio kalenderdagar innan mötet.
 2. 2/3 majoritet så önskar på två på varandra följande medlemsmöten, där minst hälften av föreningens medlemmar närvarar. Upplösning av föreningen kan inte ske ifall minst 10 medlemmar önskar att den skall fortleva.

11:2 Tillgångar

Vid upplösning skall beslut fattas om uppdelning av föreningens tillgångar. Tillgångarna skall tillfalla verksamhet med liknande syfte som föreningens.
Styrelsen <styret@ctrl-c.liu.se>